Już wkrótce nowa odsłona strony internetowej

Aktualne przetargi Stadniny Koni Pępowo Sp. z oo :

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zakup ładowarki teleskopowej z osprzętem

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie

Gogolewo 71 63-840 Krobia

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 09.11.2016 r.

Gwarancja – minimum 24 miesiące.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zakup ładowarki teleskopowej z osprzętem .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kompletem dokumentacji do pobrania ze strony

internetowej http://www.stadnina.kmm.pl w zakładce informacje  przetargi

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (email: stadnina@stadnina.kmm.pl)

 2. Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniony jest Zastępca Dyrektora Spółki Leszek Plewa .

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

 1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT.

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o z siedzibą w Gogolewie

Gogolewo 71, 63-840 Krobia – w sekretariacie do dnia 02.11.2016 r. do godz. 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Wykonawców.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych

 

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i dowolnego wyboru oferenta bez podania przyczyny

.

Gogolewo, 18.10.2016 r.

———————————————————————

ZAŁĄCZNIKI

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Formularz oferty – załącznik nr.1

 2. Oświadczenie – załącznik nr.2

 3. Wykaz sprzedanych ładowarek – załącznik nr.3

 4. Projekt umowy

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na budowę systemu zagospodarowania gnojowicy na fermie krów w Pępowie

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Stadnina Koni „Pępowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie

Gogolewo 71 63-840 Krobia

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – I etap do 31 grudnia 2016 – II etap do 31 sierpień 2017 r.

Gwarancja – minimum 36 miesięcy.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu zagospodarowania gnojowicy na fermie krów w Pępowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kompletem dokumentacji do pobrania ze strony

internetowej http://www.stadnina.kmm.pl w zakładce informacje  przetargi

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (email: stadnina@stadnina.kmm.pl)

Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniony jest Zastępca Dyrektora Spółki Leszek Plewa .

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 21 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Pępowo" Sp. z o.o z siedzibą w Gogolewie

Gogolewo 71, 63-840 Krobia – w sekretariacie do dnia 18.10.2016 r. do godz. 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Wykonawców.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i dowolnego wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Gogolewo, 05.10.2016 r.

 

 ZAŁĄCZNIKI. 

(aktywne linki do pobrania załączników)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Schemat blokowy z planem rurociągu – załącznik nr.1 

 2. Formularz oferty – załącznik nr.2

 3. Oświadczenie – załącznik nr.3

 4. Wykaz zamówień – załącznik nr.4

 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy -załącznik nr.5

 6. Projekt umowy - załącznik nr 6

Plan Zagospodarowania Terenu - PZT

___________________________________________

Pytanie firmy Chłodrol Stanisław Wawrzyniak Sp. J. [KLIKNIJ]

Odpowiedź na pytanie firmy Chłodrol Stanisław Wawrzyniak Sp. J. [KLIKNIJ]